EDITORIAL Revoluţia lichelelor


Pentru un observator care nu a văzut îndeaproape o “revoluţie colorată”, ce­ea ce se petrece la Bu­cureşti poate părea un “protest al oamenilor răbdători”, “o răbufnire a societăţii civile” sau “o acţiune în stil indignados”. Pentru niş­te observatori care au văzut în­de­a­proa­pe câteva “revoluţii colorate”, in­clusiv din spaţiul ex-sovietic, ceea ce se pe­trece la Bucureşti nu poate fi ca­talogat drept altceva decât o tentativă jenant de stângace de a reproduce un algoritm adus din exterior, dar neînţeles de către cei care încearcă să-l im­ple­menteze.
Situaţia ultimelor zile reproduce sche­ma “implementării accelerate a unui regim democratic” descrisă în “ma­nualele” scrise de cunoscutul specialist american Gene Sharp. În cazul protestelor de la Bucureşti asistăm la o situaţie paradoxală, în care de pe ambele părţi ale baricadelor politice şi stradale se află personaje cu pregătire americană şi ambele tabere mizează pe sprijin extern. Se vede clar că elita politică de la Bucureşti este divizată şi conducerea PD-L l-a trădat pe pre­şe­din­tele Băsescu, lăsându-l aproape sin­gur îm­potriva unei tentative de schimbare a regimului. Este clar că organizatorii pro­testelor au mizat pe un succes ră­sunător şi acum liderii PD-L se află într-o situaţie deosebit de dificilă, ei devenind ţinte sigure pentru represalii ulterioare din partea loialiştilor băse­s­cieni. Orice ar face, liderii PD-L care s-au făcut nevăzuţi în perioada de criză nu vor mai fi iertaţi. Judecând după comportamentul liderilor opo­ziţiei politice, se poate spune că nici ei nu prea cred în succesul operaţiunii de răsturnare a regimului lui Traian Băsescu şi sunt uimiţi de lipsa spriji­nului exterior care să influenţeze în mod semnificativ raportul de forţe pe plan intern.
Pentru a face o analiză coerentă a situaţiei create merită să facem câteva observaţii de ordin tehnic.
1. Protestele au urmat algoritmul clasic prin care se urmăreşte iniţierea unui avânt protestatar pe baza unui motiv concret şi, ulterior, “genera­li­za­rea” acestor proteste în vederea schim­bării regimului politic. De cele mai multe ori, organizatorii “revoluţiilor co­lorate” utilizează pretextul unor pre­su­puse (sau reale) falsificări ale ale­ge­ri­lor, dar ca pretext poate servi aproa­pe orice, începând de la presupuse abuzuri ale forţelor de ordine (Libia) şi terminând cu conflicte de muncă (Ka­zahstan). În cazul României s-a uti­lizat la maxim pretextul “privatizării serviciilor de ambulanţă” ceea ce nu este altceva decât o manipulare informaţională grosolană. Invităm pe toţi care nu sunt de acord cu această apreciere să arate concret (articol, paragraf, pro­po­ziţie) o asemenea prevedere în pro­iec­tul legislativ propus de comisia pre­zidenţială. Preşedintele a procedat absolut corect din punct de vedere tehnic atunci când a retras proiectul modificărilor legislative, reducând astfel posibilitatea organizatorilor pro­tes­telor de a coopta mai mulţi susţinători şi forţându-i să treacă accelerat la re­orientarea protestelor pe făgaş strict politic. Evident, tentativa de a reforma sistemul sanitar a fost întreprinsă la un moment greşit şi a avut o susţinere in­formaţională absolut execrabilă. Pre­supunem că cei responsabili de aceas­tă operaţiune au fost demişi pentru că sunt fie incompetenţi şi irecuperabili din punct de vedere intelectual sau au acţionat în interesul oponenţilor po­litici ai preşedintelui. Pe cei care consideră că reforma sistemului sanitar a fost întreprinsă pentru facilitarea furtului banilor publici de către “baronii PD-L din sănătate” îi invităm să gă­seas­că prevederile din actuala lege care îi opresc pe zişii “baroni” de la fur­tul banilor publici şi îi invităm să se gândească dacă nu cumva starea de­plo­rabilă a sistemului de sănătate ara­tă că acolo deja se fură practic tot ce se poate fura. Modificarea sistemului sanitar ar fi dus doar la reorientarea flu­xurilor financiare, şi aceasta era mi­za conflictului din jurul iniţiativei le­gislative prezidenţiale.
2. Protestele au beneficiat de sprijin informaţional masiv din partea unor structuri de media care au participat activ la răspândirea dezinformării şi au creat o imagine foarte favorabilă a protestelor. Din perspectiva unui specialist în manipulările mediatice, tentativele de a convinge populaţia să iasă în stradă erau foarte evidente şi au fost făcute sârguincios, dar fără o pricepere tehnică deo­se­bită. “An­te­ne­le”, Realitatea TV şi RTV preferau să transmită imagini filmate sub unghiuri verticale (0 grade sau 15 grade) care creează impresia vizuală a unei mul­ţimi mari, chiar şi în condiţiile în care este filmat doar un grup dispersat de oa­meni. Periodic, se lan­sau ştiri des­pre mii de protestatari care vin la Bu­cu­reşti din alte oraşe sau mii de studenţi care vin să se alăture protesta­tarilor din Piaţa Uni­ver­si­tăţii. Ulterior, aceste ştiri nu obţineau nicio confirmare, dar în condiţiile unei operaţiuni de manipulare informaţională este foarte important ca per­soanele care se gândesc la participarea la proteste să simtă că nu sunt singure şi că, de fapt, la proteste deja participă un număr mare de persoa­ne. Mesajele transmise de invitaţii din studiourile TV aveau un subtext clar: puterea se teme de pro­testatari şi pu­terea este lipsită de legitimitate. În li­te­ratura de specialita­te, acest proce­deu se numeşte “transfe­rul legitimităţii” şi constă în crearea unei impresii că autoritatea legitimă se află în mâinile protestatarilor, iar statul nu mai are nicio autoritate în afara celei formale. Specialiştii cunosc un aspect interesant al psihicului uman, aspect pe ca­re îl avem în co­mun cu cimpanzeii şi alte primate: per­cepţia autorităţii la nivel individual este legată de comportamentul indivizilor din jur şi nu de o apreciere obiectivă a realităţii. În cazul “revo­luţiilor colorate”, acest aspect este fo­losit în felul următor: individului i se sugerează în repetate rânduri faptul că cei care deţin pu­terea formală în stat nu mai au autoritate reală, iar cei care reprezintă sau sunt asociaţi cu pro­testele sunt trataţi cu reverenţa şi res­pectul rezervat persoanelor care deţin autoritatea reală. Această teh­nică se realizează prin sugestii verbale şi non-verbale, sco­pul final fiind spargerea barierei psihologice care îi împiedică pe indivizi să intre în conflict deschis cu autorita­tea. Spargerea acestei ba­riere psiholo­gice la nivelul maselor populare este necesară pentru a ob­ţine o participare activă a populaţiei la proteste. În cazul situaţiei de la Bucureşti, tentativa unui “transfer de autoritate” a exis­tat, dar a eşuat la­mentabil din câteva motive printre care se numără lipsa de pricepere din partea specialiştilor autohtoni în ma­nipularea mediatică şi lipsa unui lider vizibil, carismatic şi îndeajuns de curajos să-şi asume rolul de “recipient” al “transferului de au­toritate”. Lideri noi nu există, liderii actuali s-au eschivat de la participare activă (Vic­tor Ponta a fugit la Stras­bourg, iar Crin Antonescu este agitat verbal şi impotent organizaţional), iar liderii din garda veche s-au făcut ne­văzuţi sau s-au internat de urgenţă. În stil clasic securistic, liderii opoziţiei îşi doresc ca “revoluţia” să fie făcută de altcineva, iar ei să participe doar la împărţirea ulterioară a ciolanului bu­getar. Avem o simpatie nulă faţă de personaje gen Yushchenko, Saakash­vili sau Yusuf al-Qaradawi, dar aceşti lideri au avut decenţa să stea în frig  împreună cu protestatarii şi să respire gaz lacrimogen împreună cu ei. Li­de­rii opoziţiei româneşti preferă să vadă “protestele” în confortul unei camere de hotel de la Strasbourg sau al unei vile de protocol, ceea ce îi descalifică total din punct de vedere profesional.
3. Este evident că protestatarii au căutat în mod intenţionat confruntă­rile violente cu forţele de ordine. Fie­care “revoluţie colorată” are nevoie de victime, de morţi şi răniţi care “să dea bine pe sticlă” şi să devină simboluri mediatice cu rol de martiri ai luptei împotriva regimului. De fiecare dată, protestatarii violenţi provin din rândul unor organizaţii formale sau in­formale de tineret şi au o anumită pre­gătire în domeniul luptelor de stradă. Ideea de a folosi galeriile echi­pelor de fotbal în calitate de “trupe de şoc” ale revoluţiilor colorate nu este nouă şi a mai fost pusă în practică la Kiev şi la Belgrad, însă în cazul Ro­mâ­niei există o particularitate interesantă. În cadrul operaţiunilor similare din alte ţări, ultraşii erau doar “vârful de lance”, în timp ce nucleul dur al protestatarilor era format în mare mă­sură de membrii unor organizaţii de tineret cu caracter po­litic sau social (“Otpor!” din Serbia, “Kmara” din Geor­gia, “Pora” din Ucra­i­na, aripa tâ­nără a “fraţilor musulmani” din Egipt etc), dar la Bucureşti nucleul protestatarilor a fost format chiar din ultraşi, conducând la o auto­discreditare a pro­testelor. Opoziţia nu are organizaţii viabile de tineret deoarece banii care s-au alocat pentru dezvoltarea acestora s-au redirecţionat sistematic spre buzunare individuale, iar acum opozi­ţia plăteşte pentru această strategie defectuoasă. Motivul pentru care sunt folosite galeriile echipelor de fotbal este simplu: galeriile sunt bine organi­zate, iar coordonatorii acestora sunt controlaţi ferm de către personaje cu legături strânse în cadrul serviciilor secrete. Faptul că o parte importantă a serviciilor a parti­cipat la organizarea acestei operaţi­uni este evident din spri­jinul acordat protestelor de către “unitatea informaţională” infiltrată în media, din com­plicitatea tacită sau activă a organizaţiilor media (B1, TVR etc.) care, teoretic, ar trebui să spriji­ne poziţia preşedintelui, din comportamentul li­derilor PD-L care doresc să “iniţieze un dialog structurat cu socie­tatea” şi chiar din participarea activă la pro­teste a galeriilor controlate pe fi­liera “civililor” din cadrul UNPR. Re­petăm: asistăm la un război intern al elitelor politice, în care Băsescu a ră­mas singur împotriva tuturor, dar ni­meni nu este îndeajuns de curajos încât să participe vizibil la luptă, preferând metoda clasică şi securisti­că de a acţiona prin interpuşi. Partici­parea ultraşilor la proteste şi eşecul lor în crearea unor “imagini şocante” care să poată fi folosite pentru propagandă ulterioară au avut un efect in­teresant asupra strategiei mediatice a “revoluţionari­lor”. În fond, spectatorilor le-a fost prezentată o imagine profund schizofrenică: pe de o parte, ultraşii erau declaraţi “huligani” şi “agenţi ai serviciilor” care au fost in­filtraţi în rândul protestatarilor pentru a genera violenţe, dar pe de altă parte numărul ultraşilor era folosit în calcu­lele numărului total al protestatarilor. Dacă teoria (absurdă) conform căreia ultraşii erau de fapt “agenţii serviciilor” este corectă, atunci trebuie re­cunoscut faptul că protestele de la Bucureşti au strâns efectiv câteva sute (nu mii!) de participaţi, iar dacă ul­traşii constituie o componentă natura­lă a protestatarilor, atunci trebuie recu­noscut faptul că violenţa de stradă face parte integrantă din strategia pro­testelor care se doresc a reprezenta “societatea civilă”.
4. Un alt procedeu de manipulare care este folosit pe larg de către “unitatea informaţională” din media este “demonizarea neutrilor”. Orice individ care nu achiesează complet şi to­tal la “avântul protestatar” este de­clarat “băsist”, “portocaliu”, “agent al serviciilor băsesciene” şi “susţinător al dictaturii”. Scopul acestei manipulări este impunerea unei alegeri binare: fie individul îl susţine în totalitate pe Băsescu şi, implicit, toate aspectele negative ale actualului sistem, fie trebuie să-i susţină întrutotul pe protestatari şi să iasă în stradă. Inamicul de moarte al oricărei “revoluţii colorate” este cetăţeanul care gândeşte limpede şi îşi pune o întrebare simplă: ce se întâmplă după schimbare? În conse­cinţă, oricine care-şi va pune această întrebare va fi discreditat şi declarat “suporter băsist”, deşi această întrebare este de bun simţ.
5. Protestele au beneficiat de un oarecare sprijin din partea unor organizaţii media internaţionale (Associa­ted Press şi Reuters) care au scris despre “proteste împotriva măsurilor de austeritate la care participă mii de persoane”, dar până acum nu există vreo declaraţie dură a oficialilor eu­ro­peni sau americani care să ofere sprijin protestatarilor şi iniţiativelor de de­clanşare a alegerilor anticipate. Această situaţie îi debusolează pe or­ganizatorii operaţiunii care conside­ră că trebuie să mai întreprindă eforturi pentru a obţine suportul public al Ves­tului, deşi cei mai inteligenţi dintre ei deja îşi dau seama că acest su­port nu va veni.

Dintre toate condiţiile necesare schim­bării cu succes a unui regim politic, actuala opoziţie a îndeplinit doar una. Pentru a schimba un regim politic este necesar ca printre elitele politice şi structurile de informaţii să se găsească îndeajuns de mulţi trădători pentru ca sistemul să nu se mai poată apăra în mod eficient. Se pare că la momentul actual preşedintele Bă­sescu a fost trădat de toţi aliaţii politici şi de majoritatea structurilor de informaţii. Judecând după evoluţia situaţiei, alături de Băsescu este SPP, o parte a “0215” şi o parte din SRI. La capitolul “cooptarea trădătorilor”, rata de succes a opoziţiei a fost de aproa­pe 100%. Din punctul nostru de ve­de­re, dacă Traian Băsescu nu cedează nervos, şansele de succes ale unei re­vo­luţii bazate doar pe o trădare ma­si­vă a elitelor politice şi a persoanelor cu o coloratură specifică a ochilor sunt egale cu zero. Experienţa anteri­oa­ră ne sugerează că preşedintele nu va ceda nervos.
Ceea ce îi lipseşte operaţiunii de înlăturare a lui Traian Băsescu este un lider carismatic şi un program pozitiv de acţiune. Organizatorii au mizat pe ratingul şi popularitatea celor care vor îndemna (direct sau voalat) la ieşirea în stradă, considerând că sentimentul anti-Băsescu corelat cu sprijinul mediatic masiv va fi suficient pentru de­clanşarea unor proteste de anvergură, a căror presiune îl va forţa pe Băsescu să renunţe la putere. Se pare că organizatorii operaţiunii nu au acordat aten­ţia cuvenită capitolului din manual care explică faptul că oamenii sunt dispuşi să iasă în stradă atunci când, pe lângă insatisfacţia faţă de prezent, au şi speranţe puternice la un viitor mai bun de după schimbare. Jude­când după numărul infim al protestatarilor, majoritatea românilor consi­deră că ecuaţia Ponta + Anto­nes­cu nu este egală cu un viitor mai bun, ci doar cu schimbarea echipei care gestionează furtul banilor publici. Aceas­tă constatare, de fapt, nu înseamnă că actualul sistem este bun, ci doar atra­ge atenţia asupra faptului că opoziţia nu a reuşit să echipeze “avântul pro­testatar” cu un lider carismatic şi un program care să fie cunoscut şi susţi­nut de o masă largă a populaţiei. Or­ganizatorii mizează pe sprijin extern la fel cum au mizat organizatorii altor “revoluţii colorate”. Căutarea sprijinului extern este unul dintre scopurile călătoriei lui Victor Ponta la Stras­bourg, însă efectul acestor tentative va fi unul nul. În politica românească nimic nu se întâmplă fără acordul ta­cit sau explicit al Ambasadei SUA, iar Gitenstein este mai tăcut ca niciodată. În situaţii asemănătoare din alte ţări, ambasadorii vestici (în frunte cu am­basadorii SUA) atacau la baionetă au­torităţile statului şi ofereau sus­ţi­nere, inclusiv logistică, organizatori­lor pro­tes­telor. În aceste condiţii apa­re în­treba­rea firească: cum s-a ajuns în si­tua­ţia în care la Bucureşti s-a organizat o coaliţie largă a forţelor politice, oli­gar­hice şi “informaţionale” care a lan­sat o tentativă de “revoluţie colorată” făcută după tehnologie americană, dar sprijinul oficial al Washingtonului lipseşte cu desăvârşire? Explicaţia este paradoxală, dar doar ea oferă răspunsuri coerente la toate întrebările. Bu­cu­reştiul a devenit un teatru de război în care două grupări din cadrul elitei politice şi economice americane îşi rezolvă disputele interne. Ultimele ac­ţiuni ale preşedintelui Băsescu au vizat distrugerea fluxurilor financiare prin care se alimentează “băieţii deş­tepţi”, care până nu demult au beneficiat de o protecţie internaţională imbatabilă (a se compara comportamentul lui Taubman şi comportamentul lui Gitenstein). Aceste acţiuni sunt sprijinite de FMI, o parte a Comisiei Europene şi persoane cu “afilieri in­teresante” gen Mark Mobius, însă acest lucru nu înseamnă că toate forţele active în politica globală din partea americană sunt de acord cu acest comportament al administraţiei Oba­ma. Amintim cititorilor că o bună par­te din actualele elite politice şi “informaţionale” a fost creată şi susţinută de personaje din sfera neoconservatoare a politicii americane care se află într-o opoziţie vehementă faţă de ac­tuala administraţie şi politica acesteia care vizează retragerea graduală din zone care în urma modificărilor conjuncturii internaţionale au intrat în sfera de interes şi influenţă a altor puteri globale. Pentru “băieţii deş­tepţi” şi actuala elită politică, înlăturarea de la putere a lui Traian Bă­sescu care colaborează eficient cu administraţia Obama şi sărbătoreşte venirea noului an chinezesc la am­basada Chinei a devenit o chestiune de supravieţuire şi menţinere a accesului la finanţare. Situaţia economică şi conjunctura internaţională generală i-au făcut să se grăbească, alegerile din noiembrie fiind prea departe pentru a mai putea fi utile unor personaje care sunt vizate astăzi în multiplele dosare care deja au ajuns sau în cu­rând vor ajunge publice. Tentativa stângace de a organiza o “revoluţie colorată” la Bucureşti a fost făcută în disperare de cauză şi va intra în istorie drept o “revoluţie a lichelelor”, “revoluţie” care a eşuat din cauza inepţiei terminale a organizatorilor.

Redacţia Economică

Short URL: http://cronicaromana.com/?p=177336

Scris de kittracer pe 16 Ian 2012. În categoria Editorial. Poţi urmări comentariile la acest articol prin RSS 2.0. Poţi lăsa un comentariu la acest articol sau face referire pe un alt site

19 Comentarii pentru “EDITORIAL Revoluţia lichelelor”

 1. andrei

  Excelenta analiza! Totusi, o intrebare care frizeaza naivitatea, se impune: oare mai posibila o schimbare in lume sau e nevoie de un alt tipar uman?!

 2. nelu

  Daca aveati dreptate poreclind cetatenu “lichele” nu ati fi avut nevoie de un articol atat de lung.
  Nu Arafat este problema ci nepopularitatea si tupeul lui B. care nu intelege ca nu mai este dorit, nu mai este apreciat si nu mai este respectat de majoritatea populatiei.
  Chiar daca aduce aminte de “Capul lui Moțoc îl vrem” în aceeasi masura stabileste (articolul + presedintele ) “Daca voi nu ma vreti pe mine, va vreau eu pe voi”.
  Scuze, citatele din memorie.
  Un conducator decent, trbuie sa stie cand nu mai este dorit (indiferent de pejorativul celui ce a scris acest articol).

  • GIGEL

   Neluta draga, eu l-am urat pe batranul bolsevic ( iliescu) din ziua cand a anuntat ca ransforma FSN_ul in partid. Intre prietenii mei, ( si am multi ) nu-l iubeste nimeni, blesteme cate am auzit, nu e cazul sa-ti spun si bivolul traieste.
   Pai piratu’ n-a facut rau nici 10 % din ce-a facut bolsevicul si tu ii vrei capul?
   Pai neluta al tau, face si acum rau… Ce-ti inchipui, a iesit lumea asa hodoronc-tronc.
   Scenariul este pus la punct in beciurile bolsevice ale PSD_lui batrane

 3. N. Raducanu

  Stiu ca ambitia oricarui ziarist este cea de a interpreta original si, daca se poate, senzational, niste evenimente banale sau cu cauze evidente. Analistul ambitios doreste insa sa se desprinda de “turma politica” si sa dovedeasca ca el este singurul ce a inteles substraturile fenomenului ce zgaltaie la un anumit moment societatea. La asta m-a dus gandul citind stupefiantul editorial al Redactiei Economice intitulat – oara cum altfel? – Revolutia lichelelor (?!). Va sa zica tot ce vedem pe micul ecran despre contestarea populara a Legii sanatatii, iar in ultimele trei zile, si despre combaterea politicii basesciene, nu sunt decat manifestari ale aplicarii unui plan secret, la care sforile sunt trase iscusit de peste ocean. Romanii ce se bat cu politistii in piete pentru a atrage atentia asupra mizeriei in care se zbat, nu sunt decat niste naivi, caci initiatii au inteles ca este vorba de un complot, o ciocnire de forte intre niste politicieni ai puterii si bietul Basescu, lasat singur. Dar conspiratia, in care opozitia nu are nici un cuvant de spus, ar fi si mai perfida, caci “in politica romaneasca nimic nu se intampla fara acordul tacit sau explicit al Ambasadei SUA. [...] Bucurestiul a devenit un teatru de razboi in care doua grupari din cadrul elitei politice si economice americane isi rezolva problemele interne”.
  Formidabil! Si noi care credeam ca mamaliga mai poate exploda, ca “ajuns cutit os”, ca taierile de salarii si pensii i-au facut pe bietii oameni sa gaseasca un pretext (Arafat) pentru a-si exprima furia, toate astea erau iluzii, caci va trebui sa ne resemnam cu rolul de paiate, manipulati de forte oculte ce poseda si presa necesara pentru asta. Editorialul ne spune in fond ca puteti protesta cat veti dori, puteti crede ca decembrie 1989 se va repeta, dar totul e zadarnic. Caci “rasculatii” nu sunt decat fie niste vagabonzi (cu 21 de ani in urma se numeau « golani »), fie niste activisti platiti. Putinii creduli ce li s-au alaturat sincer lor, crezand ca strada poate fi un element de schimbare a marei politici, vor fi iarasi dezamagiti, deoarece nici o schimbare nu e de conceput fara ca nemultumitii sa aiba o figura de prova, un conducator cu farmec. Ca si cum pogorarea lui trebuie asteptata etern, el putand aparea numai daca suntem copii cuminti! Iar daca nu va comportati frumos, sunteti niste lichele. Sincer spus, nu ma asteptam sa citesc in paginile CRONICEI un articol in spiritul celor ale lui Tr. Ungureanu si care sa preia cu dezinvoltura calificativul dat de Liiceanu celor care nu acceptau sa fie in totalitate de acord cu punctul lui de vedere. Editorial care in esenta se reduce la a spune cititorilor: Fiti in continuare multumiti ca il aveti pe Basescu la Cotroceni, caci cel putin el e carismatic!

  • ionut

   oricand il prefer regimului neocomunist ilescian reprezentat si de Dl.Vanghelie un om de o calitate morala de netagaduit

  • gv

   “Va sa zica tot ce vedem pe micul ecran despre contestarea populara a Legii sanatatii, iar in ultimele trei zile, si despre combaterea politicii basesciene, nu sunt decat manifestari ale aplicarii unui plan secret, la care sforile sunt trase iscusit de peste ocean.”
   Va sa zica tot ce vedeam pe micul ecran in decembrie 1989 nu sunt decat manifestari ale aplicarii unui plan secret, la care sforile sunt trase iscusit de peste tot?
   Sigur ca mamaliga poate exploda, dar nu in mod necesar atunci cand se da o lupta intre doua buzanare fara ca sa existe sansa sa pice faramituri pt catei. Ca e convenabil ca mamaliga sa explodeze in favoarea unuia dintre buzunare asta e foarte clar.
   Excelenta analiza si merita raspunsuri la nivelul de detaliu al articolului.

 4. Fiica mamei Omida

  Tipic materialelor de propagandă cenușie: jumătate adevăr – jumătate minciună, impregnate cu trimiteri care ar sugera că autorul e un insider și restul interpretare propagandistică. Pentru un începător în ale dezinformării e un material bunicel ! :D

  • bijbela

   asta tot dezinformare este?
   http://snuproject.wordpress.com/2011/05/08/authority-and-power-within-anonymous-p2p-foundation/

   http://www.youtube.com/watch?v=ZU25T8EhYDo

   dc ati urmarit stirile din seara trecuta (din pacate nu stiu care post unul dintre tvr/protv/b1) ati fi auzit un domn care purta masca lui guyfawkes prin multime..celor care i-au luat interviul li s-a parut amuzant individul si l- au intrebat d c protesteaza? ..a zis ca-si vrea parlamentul inapoi..

   • puiimei

    bijbela – interesante sursele tale… sa ma exprim pe limba ta :

    gt rl & l1v3 0uts1d3 th3 box… sau GET A FUCKING LIFE & A PERSONAL BRAIN for that matter.

    Pt toti ceilalti foarte avizi citititori de cretinisme ca astea:

    Elvis a murit

    Nu ne-am intalnit cu alieni.

    Tringhiul bermudelor e doar un triunghi format de 3 insule

    etc…

    Asa si voi… sarmanul basescu el vrea binele dar populatie e prea proasta sa-l inteleaga… ok atunci lasa pe altul sa conduca tara asa cum vor aia prostii – nu se supara nimeni… :)

 5. Atnaoj Elisav

  Editorialul, sau ce-o mai fi scriere de mai sus, domnilor redactori, raspunde cu prisosinta in sfarsit, nedumeririlor pe care le-am exprimat adesea prin intrebari privind cui tine partea C.R., ursului sau vanatorului? Avem raspunsul: bietului nostru Presedinte.
  Nu vi se pare domnilor ca “Revolutia lichelelor” suna la fel cu strigatul de victorie al lui Petre Roman cand au “gasit dolari falsi si droguri” in sediul PNTCD in anii 90: “I’am descoperit!”.

  • ionut

   si atunci, domnule atnaoj VASILE pe cine sustineti? atunci deabia astept sa revina regimul Iliescu sa ne scape de miseii care ne-au furat 20 de ani,cel sub care s-a format camarila care v-a lasat fara fabrici , dl arafat care a fost sustinatorul desfiintarii spitalelor ce nu erau “productive”, a desfiintarii seviciului de ambulanta de stat printr-un parteneriat cu un ONG ce miraculos ii apartine si culmea datorita capacitatilor si pregatirii sale ireprosabile prin functia de subsecretar de stat este si cel ce supervizeaza fondurile din care se hraneste acest ONG DAR ASA ESTE ROMANUL uitam extrem de repede
   probabil sunteti unul dintre cei care le-ati multumit ca au plantat florile dupa noi

  • buteica dan

   Pacat de atata inteligentie, ca miroase oribil de la un capat la celalat.

 6. cola

  Corecta analiza, dar premisele si concluziile sunt eronate din punctul meu de vedere… E adevarat, udrea si basescu au bagat mana in buzunarul ‘stapanilor’ – vezi actiunea sfaraiala si asociatii – dar de ce ar fi mai ok daca interesele din energie ar fi transferate catre fonduri de investitii suspecte arabe sau mai stiu eu care, si nu catre cele care au fost convenite. Pozitia voastra va arata ca fiind (co)interesati in varianta basescu/udrea. Doi la mana, basescu a devenit total inutil stapanilor de peste ocean – nu mai poate impune rosia montana nici alte tunuri impotriva tarii astea, si autoritatea sa este deja zero.. Niciun stapan nu pastreaza o sluga inutila si hoata pe deasupra. Vom vedea, se pare ca suntem total distrusi pe termen lung, cu si fara basescu. Dar niste pedepse pentru cei care isi vand tara nu strica niciodata.

 7. Am aproximativ aceeasi nedumerire ca N. Raducanu, ce s-a intamplat cu editorialul CR? Sa fie editorialistul in carlig la Putere?

  OK, pot considera ideea unei manipulari, insa a o arunca pe aceasta la usa americanilor ‘dezbinati’ mi se pare pueril. Ma si intreb cat de diferit este Obama fatza de neoconi.

  Eu zic asa, poate fi SI manipulare, insa nu desconsiderati MIZERIA, va rog! Altfel, Ba’secu si urmasii lui (de la putere si editoriale) nu vor fi invatat nimic…

 8. Basile

  @Vasile
  Se spune ‘S-au demascat!’ , parerea mea…

 9. Gelu

  Aveti perfecta dreptate! Banuiam de multa vreme aceste lucruri dar niciodata nu au fost asa de clare explicatiile.

 10. buteica dan

  Cata inteligentie si ce urat miroase!

 11. neacsum

  Ca Basescu gandeste asa nu ma mira. Ca sunt unii care accepta sa ii publice ideile si principiile, mi se pare omenesc , de asta este platit omul Dac sa vina unul si sa spuna ca el gandeste asa si crede ceea ce spune mi se pare uimitor.Nu credeam sa fie doi oameni de speta lui Basescu in tara asta. Doamne, cu ce a gresit tara asta fata de tine ?

 12. Deveanu Silviu

  Nu inteleg de ce autorul acestei asa zise analize, editorial sau ce dracu o fi (nici vorba sa fie o elaborare colectiva, doar semnatura e de imprumut!) nu si-a gasit sa faca o treaba mai buna, in folosul sau (eventual sa bea o bere sau sa citeasca o carte), decat sa-si piarda timpul ca aceasta mazgaleala? E o prostie de la un cap la altul! Nu sunt Nostradamus dar, traind in Romania de vreo 60 de ani, imi dau seama ca Basescu va demisiona curand-asta fiind singura solutie de scapare pentru pielea lui. Bine inteles, inainte de asta vor fi tot felul de diversiuni (inclusiv demisia guvernului!), tot felul de incercari de a mai salva cate ceva, toate de o penibilitate pur damboviteana (se vor AUTO compromite Jandarmeria, Primaria, agenturile etc. ).

Lasă un Comentariu

WordPress Blog
Autentificare